Infrastruktura Zëvendësuese

Për shkak të zbatimit të projektit është ndikuar infrastrukturë ekzistuese, e cila është zëvëndësuar me kushte të përmirësuara

Procesi i infrastrukturës zëvendësuese është zbatuar në bashkëpunim të ngushtë me Qeverinë e Shqipërisë.

Ky proces ka përfshirë zëvendësimin e linjave të transmetimit, ujësjellësave, shkollë, etj.. Infrastruktura zëvendësuese është krijuar para ndikimit të infrastrukturës ekzistuese dhe është me cilësi shumë më të mirë se infrastruktura e mëparshme që ekzistonte para zbatimit të projektit.

Aktivitetet për infrastrukturën zëvendësuese janë integruar edhe me programin e Zhvillimit Social për të përmirësuar infrastrukturën e re që t'i shërbente më mirë komuniteteve lokale me reduktimin e kostove të operimeve dhe mirëmbajtjes duke ofruar një cilësi shërbimesh më të lartë.