Linjat e Transmetimit

Projekti Hidroenergjetik i Devollit ka përfshirë ndërtimin e dy linjave të transmetimit; një linjë 220 kV dhe një linjë 110 kV

Këto dy linja transmetimi lidhin centralet me rrjetin kombatër të energjisë elektrike.

1. HEC Moglicë – Nënstacioni Elbasan 2

Linjë 220 kV – rreth 48 Km

Kjo linjë transmetimi është ndërtuar në zonën e Bashkive Gramsh dhe Elbasan.

2. HEC Banja – Nënstacioni Cërrik

Linjë 110 kV – rreth.12 km

Kjo linjë transmetimi është ndërtuar në zonën e Bashkisë Cërrik.

Këto dy linja transmetimi janë ndërtuar si një investim i Statkraft dhe i janë dorëzuar Operatorit të Sistemit të Transmetimit shqiptar.