E drejta e përdorimit të pasurive dhe shpronësimet

Për shkak të ndërtimit dhe/ose operimit të Projektit Hidroenergjetik të Devollit janë ndikuar dhe shpronësuar pasuri ekzistuese private

Procesi i shpronësimeve në Projektin Hidrenergjetik të Devollit përfshin kompensimin nga Qeveria të pronarëve të ligjshëm të pasurive private të prekura nga zbatimi i projektit. Me një njësi të dedikuar – njësia e të drejtës së pronësisë e Statkraft është përgjegjëse për ndjekjen e procesit të shpronësimeve, dhe procedurat që lidhen me shpronësimet trajtohen dhe zbatohen nga Qeveria e Shqipërisë.

Kostot e këtij kompensimi mbulohen nga Statkraft.