Planifikimi dhe Punimet Përgatitore

Historik i shkurtër i aktiviteteve kryesore gjatë fazes së planifikimit dhe punimeve përgatitore për Projektin Hidroenergjetik të Devollit

2008

 • Nënshkrimi i Kontratës së Koncesionit për Projektin Hidroenergjetik të Devollit ndërmjet Statkraft, EVN dhe Qeverisë Shqiptare

 2009

 • Kontrata e Koncesionit për Projektin Hidroenergjetik të Devollit u ratifikua nga Parlamenti Shqiptar
 • Fillim i Fazës Para-Ndërtimore

 2009 – 2013

 • Zbatimi i investigimeve intensive, vrojtime dhe vlerësime për aspektet teknike, mjedisore dhe sociale të zhvillimit të projektit
 • Përditësim i Skemës së Projektit i cili është pranuar nga Ministria Shqiptare për Energjinë
 • Janë marrë lejet e zhvillimit dhe ndërtimit
 • Janë marrë të drejtat e aksesit në tokë për zonat e prekura nga projekti
 • Përfundim i punimeve të sigurisë dhe punimet përgatitore në Digën e Banjës
 • Përmirësim i infrastrukturës rrugore ndërmjet Gramshit dhe Moglicës
 • Realizuar 3 dëgjesa publike në shkallë të gjerë në zonën e projektit për të informuar dhe angazhuar komunitetet vendore rreth zhvillimit të projektit
 • Realizuar inventarizime të detajuara të Familjeve të Prekura nga Projekti dhë përfunduar Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social

Në vitin 2013 filloi faza e ndërtimit me HEC Banja.