Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Njoftim: Dëgjesa Publike rreth Draft Raportit të Vlerësimit të Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale (VNMS) të Projektit Hidroenergjetik të Devollit

25 Aug, 2011

Projekti Hidroenergjetik i Devollit përfshin planifikimin dhe ndërtimin e tre hidrocentraleve përgjatë Luginës së Lumit Devoll dhe linjat e nevojshme të transmisionit për lidhjen e HEC-eve me rrjetin kombëtar të energjisë:

 1. HEC-i  Banjë, vendndodhja afërsisht 40 km në jug të Tiranës, Rrethi Elbasanit.
 2. HEC-i Kokël, vendndodhja afërsisht 30 km mbi Digën e Banjës, Rrethi Gramsh.
 3. HEC-i Moglicë, vendndodhja afërsisht 5 km mbi  HEC Kokël dhe Digën Moglicë, të vendosura afërsisht 11 km në pjesën e sipërme të HEC Moglicë, në Rrethin e Korçës.

Kapaciteti i instaluar i tre HEC-eve  është planifikuar të jetë rreth 280 MW.

Bazuar në legjislacionin shqiptar, ligji Nr. 8990, dt. 23.01.2003, i ndryshuar, si dhe Standartet Ndërkombëtare, është e detyrueshme kryerja e një Vlerësimi të Ndikimit Mjedisor dhe Social për projektet e mëdha në infrastrukturë.

Dëgjesat Publike për Draft-Raportin e Vlerësimit për Ndikimet Mjedisore dhe Sociale (VNMS) për Projektin Hidroenergjetik të Devollit  janë planifikuar të mbahen në periudhën 12-15 Shtator 2011.

Degjesat Publike do të mbahen si më poshtë:

Data:   12 Shator 2011

Ora:    11:00

Vendi:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”

Adresa:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”, Gramsh

 

Data:   13 Shtator 2011

Ora:    11:00

Vendi:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”

Adresa:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”, Gramsh

 

Data:   15 Shator 2011

Ora:    11:00

Vendi:  Moglicë

Adresa:  Fshati Moglicë, Komuna Moglicë, Korçë

Përmbledhja Ekzekutive e Draft Raportit të VNMS, është përgatitur nga konsulentë te pavarur dhe është bërë publike prej datës 12 Gusht, 2011.

Raporti Final i VNMS, do të vendosë një platformë për konsultime dhe për të zhvilluar më tej, marrjen a masave zbutëse të ndikimit të këtij projekti.

Nëse ende nuk keni një kopje të Përmbledhjes Ekzekutive të Draft-Raportit të VNMS-së ose të materialeve të tjera të publikuara, ju mund të gjeni një kopje pranë adresave të mëposhtme:

 • Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
 • Këshilli i Qarkut Elbasan, Korçë, Berat dhe Fier.
 • Agjencitë Rajonale Mjedisore në Elbasan, Korçë, Berat dhe Fier
 • Zyrat  e  Komunave ne zonën e projektit
 • Kryeplaku i fshatit ne zonat e projektit
 • Qendra e DHP-së për Informimin e Publikut, Gramsh
 • Zyrat e DHP-së:
  • Tiranë
  • Gramsh
 • Faqja e internetit e DHP-së: www.devollhydropower.al 
 • Faqja e internetit e METE-s: www.mete.gov.al

Adresa dhe kontaktet e DHP-së:

Devoll Hydropower Sh.A.

ABA Business Centre Zyra Nr.. 1204

Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë

Tel: +355 (0) 4 450 1 450

E-mail: info@devollhydropower.al 

Web: www.devollhydropower.al

 

Draft-Raporti i VNMS-së dhe informacioni i paraqitur në Debatin Publik është përgatitur nga kompania konsulente e pavarur Norconsult.

Adresa dhe kontaktet:

Norconsult AS

Vestfjordgaten 4

1338 Sandvika

Norvegji

Web: www.norconsult.com