Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Devoll Hydropower Sh.A. publikon Raportin Vjetor 2019 rreth Ecurisë së Veprimtarisë dhe Drejtimit të Brendshëm

16 Sep, 2020

Duke filluar nga viti 2020, Devoll Hydropower Sh.A. (DHP) publikon Pasqyrat Financiare Vjetore dhe Raportin e Ecurisë së Veprimtarisë dhe Drejtimit të Brendshëm në faqen e saj të internetit.

DHP thekson komunikimin transparent me të gjithë palët e interesuara. Informacioni që shoqëria i ofron aksionarit të saj dhe palëve të tjera të interesuara duhet të sigurojë detaje të mjaftueshme për të lejuar një vlerësim të vlerave themelore të shoqërisë dhe ekspozimit ndaj rrezikut.

Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë dhe i Drejtimit të Brendshëm është përgatitur gjithashtu në përputhje me nenet nr. 17 dhe nr. 19 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018, datë 10.05.2018.

Raporti është aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të shoqërisë.

Click here to see the Devoll Hydropower Sh.A. Annual Report 2019

Klikoni këtu per te pare Raportin Vjetor 2019 te  Devoll Hydropower Sh.A.