Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Statkraft mbështet aktivitete shëndetësore me nxënësit në zonën e projektit të Devollit

05 Feb, 2018

Në kuadër të Planit të Menaxhimit Mjedisor dhe Social, Statkraft mbështeti realizimin e një aktiviteti të lidhur me shëndetin i organizuar me nxënës në zonat e HEC Banjë dhe HEC Moglicë.

Kjo iniciativë konsistoi në ofrimin e ekzaminimeve shëndetësore pa pagesë për nxënësit në shkolla të përzgjedhura për klasat 1-9 dhe u realizua në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet lokale të shëndetësisë dhe arsimit.

Aktiviteti u realizua në zonat e Gramshit dhe Moglicës dhe më shumë se 1200 nxënës që jetonë në këto zona përfituan prej kësaj iniciative. Disa nga ekzaminimet që u ofruan nuk janë të disponueshme nëpërmjet sistemit shëndetësor publik lokal dhe u ofruan për herë të parë për shumicën e nxënësve pjesëmarrës. Aktiviteti u realizua në periudhën mes tetorit 2017 dhe janarit 2018.

Kjo iniciativë u mirëprit nga komunitetet lokale të cilët ëshfaqën interes të lartë për të marrë pjesë dhe përfituar nga ky aktivitet me një nivel pjesëmarrje prej rreth 90 % të nxënësve që ju ofrua ky përfitim.