Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vend i lirë pune: Ekspert Prokurimesh

03 Mar, 2022

Devoll Hydropower Sh.A. (DHP) është një shoqëri e regjistruar në Shqipëri, në pronësi dhe e operuar nga Statkraft AS. DHP ka ndërtuar dhe po operon dy hidrocentrale, HEC-et Banjë dhe Moglicë, në kaskadën përgjatë lumit Devoll, duke prodhuar energji të rinovueshme.

Eksperti i Prokurimeve është pjesë e një ekipi profesional në departamentin e Financës dhe është përgjegjës për fushën e prokurimeve të DHP-së. Pozicioni do të raportojë tek Menaxheri i Lartë i Financës.

Roli juaj:

Detyrat përfshijnë por nuk kufizohen me sa më poshtë:

 • Zhvillimi dhe mbajtja e strategjisë së prokurimit
 • Përgatitjen dhe koordinimin e hartimit të raporteve periodike dhe deklaratave të ndryshme përkatëse brënda formateve dhe afateve te rëna dakord.
 • Menaxhimi i furnitorëve, kostove, cilësisë dhe performancën e ofruar
 • Gjetjen, analizimin, zhvillimin dhe ruajtjen e një baze të konsoliduar furnitorësh për të përmbushur nevojat aktuale dhe të ardhshme të kompanisë.
 • Pjesëmarrjen në negociatat me ofruesit e përzgjedhur të shërbimeve për punë të ndryshme
 • Dhënien e këshillave dhe udhëzimeve për punonjësit e DHP-së për cështjet e prokurimit, dhe trajnon punonjësit e DHP-së për proceset përkatëse (d.m.th. për Kërkesat për Propozim, Kërkesat për
 • Kuotim, kriteret e vlerësimit të ofertës dhe mjete të tjera prokurimi konkurruese) për të garantuar përmbushjen e nevojave të DHP-së dhe që DHP të përfitojë vlerën më të mirë,
 • Të sigurojë që proceset e prokurimit të perceptohen nga furnitorët si të drejta, të hapura dhe etike nga procese transparente të sigurta gjatë gjithë kohës;
 • Analizimin e kërkesave të prokurimit dhe përzgjedhjen e metodave më të përshtatshme, duke u bazuar në interpretimin dhe vlerësimin e përvojës, praktikave dhe politikave të vendosura;
 • Planifikimin, organizimin dhe drejtimin e proceseve të ofertimit, përfshire hartimin dhe nxjerrjen e
 • Kërkesës për Kuotim, Kërkesës për Propozim, përcaktimin e kritereve për vlerësimin e ofertave dhe udhëzimin e klientëve për proceset përkatese në fjalë;
 • Analizimin, negocimin dhe përgatitjen e marrëveshjeve të kontratave, duke u siguruar që të
 • përfshihen kushtet e duhura që mbrojnë interesat e DHP-së;
 • Krijimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave të prokurimit, përfshirë të dhënat elektronike në sistemin e dokumentimit, duke garantuar saktesinë dhe integritetin e të dhënave;
 • Dhënien e këshillave teknike dhe pjesëmarrien në krijimin, zhvillimin, modifikimin, testimin dhe zbatimin e sistemeve të zgjedhura të Financës dhe Administrimit, duke qënë ekspert i fushës në sferën e prokurimeve
 • Kryerja e punëve/detyrave shtesë sipas kërkesës nga menxheri i linjës.

Profili juaj:

 • Të ketë minimumi diplomë Bachelor, preferohet të këtë diplomë Master në fushën përkatesë, përfshirë për inxhinieri, administrim-biznesi ose tjetër
 • Të ketë minimumi 3-5 vjet përvojë të ngjashme
 • Të këtë aftësi negociuese
 • Të flasë dhe të shkruajë rrjedhshëm gjuhën shqipe dhe atë angleze
 • Te këtë njohuri mbi procedurat doganore në Shqipëri, detyrimet e transportit, rreziqet e kostove.
 • Të këtë aftësi të vërtetuara në organizim, koordinim dhe komunikim
 • Të jëtë person që punon shume, me ide sistematike dhe analitike
 • Të jëtë i pavarur, me motivim në vetvete - person që mund të ndjekë dhe të bëjë dorëzimet në kohë sipas standardeve të vendosura
 • Të këtë aftësi për të punuar në një grup punë shumëkombësh dhe për të punuar pa bërë dallime kulturore, sociale dhe teknike
 • Të këtë njohuri kompjuterike në aplikacionet Microsoft Office
 • Të këtë standarde të larta etike

Vendndodhja: Zyrat e DHP-së në Tiranë, si dhe zyrat e kantierit, sipas nevojave që lidhen me detyrat që do të kryhen.

Afati i aplikimit: 15.03.2022

Data e fillimit: ASAP

Devoll Hydropower ofron: 

 • Zhvillim profesional dhe personal në një shoqëri me rritje të fuqishme,
 • Një mjedis pune pozitiv të karakterizuar nga aftësitë, përgjegjshmëria dhe inovacioni,
 • Një vend pune të larmishëm për sa i përket gjinisë, moshës dhe prejardhjes kulturore,
 • Kushte punësimi konkurruese dhe skema të shkëlqyera përfitimesh.

Kandidatët e interesuar ftohen të dërgojnë CV-të e tyre deri më 15.03.2022 në adresën e emailit: d.marko@pendlpiswanger.com me kod reference 104/788.