Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Statkraft në Shqipëri

Statkraft është investitori më i madh privat në energjinë e rinovueshme në Shqipëri dhe një nga investitoret e huaj më të mëdhenj në vend.

Në kuadër të zgjerimit në tregjet ndërkombëtare, Statkraft ka vendosur praninë e saj në Shqipëri prej vitit 2007. Prej kësaj kohe, Statkraft ka investiguar projekte të mundshme në Shqipëri, që kanë kulmuar me vendimin për investim për të ndërtuar Projektin Hidroenergjetik të Devollit.

Aktiviteti aktual kryesor i Statkraft në Shqipëri është prodhimi i energjisë elektrike të rinovueshme nga hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës, pjesë e kaskadës së Devollit, si edhe optimizimi i mëtejshëm i tyre. 

Një element i rëndësishëm i operacioneve në Shqipëri është tregtimi i energjisë elektrike të prodhuar nga hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës si edhe veprimtaria si operator në tregun energjisë elektrike në Shqipëri.

Operacionet në Shqipëri realizohen nëpërmjet kompanive vartëse Devoll Hydropower Sh.A. dhe Statkraft Renewables Albania Sh.p.k.

Statkraft është e hapur dhe vazhdon investigon oportunitete potenciale për të zgjeruar investimet e saj në Shqipëri dhe në Europën Jug Lindore.