Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Linjat e Transmetimit

Projekti Hidroenergjetik i Devollit ka përfshirë ndërtimin e dy linjave të transmetimit; një linjë 220 kV dhe një linjë 110 kV

Këto dy linja transmetimi lidhin centralet me rrjetin kombatër të energjisë elektrike.

1. HEC Moglicë – Nënstacioni Elbasan 2

Linjë 220 kV – rreth 48 Km

Kjo linjë transmetimi është ndërtuar në zonën e Bashkive Gramsh dhe Elbasan.

2. HEC Banja – Nënstacioni Cërrik

Linjë 110 kV – rreth 12 km

Kjo linjë transmetimi është ndërtuar në zonën e Bashkisë Cërrik.

Këto dy linja transmetimi janë ndërtuar si një investim i Statkraft dhe i janë dorëzuar Operatorit të Sistemit të Transmetimit shqiptar.