Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mekanizmi i Shqyrtimit të Ankesave

Statkraft ka krijuar një Mekanizëm për Shqyrtimin e Ankesave (MShA) për tu siguruar që kushdo që ka ndonjë ankesë apo shqetësim rreth aktiviteteve të zbatimit të Projektit Hidroenergjetik të Devollit të mund të ketë një qasje me menaxhimin e kompanisë dhe të ketë një përgjigje për mënyrën se si kompania do ta adresojë këtë shqetësim apo ankesë.

Ky mekanizëm është krijuar duke njohur rëndësinë e transparencës dhe përgjegjësisë në të gjitha aktivitetet e ciklit të projektit.

Shqetësimet dhe ankesat e personave të prekur nga projekti dhe palëve të tjera të interesuara mund të bëhen lirisht, dhe do të adresohen në një mënyrë të drejtë, objektive dhe konstruktive. Të gjitha trajtohen në mënyrë konfidenciale për palët e jashtme dhe sipas rastit, mund të trajtohet edhe në mënyrë konfidenciale edhe brenda kompanisë bazuar në natyrën e ankesës/pretendimit.

Statkraft analizon të gjitha ankesat e paraqitura. Nëse Statkraft konstaton se një ankesë nuk është e lidhur me aktivitetet e saj apo nëse Projekti është në përputhje me Standardet Shqiptare dhe ato Ndërkombëtare për të cilat Statkraft është e angazhuar, ne do jua shpjegojmë këtë si verbalisht ashtu edhe me shkrim. Nëse Statkraft konstaton se subjekti i ankesës është rezultat i aktiviteteve të saj dhe nuk përputhet me angazhimet e saj Mjedisore dhe Sociale, ne do ta shqyrtojmë çështjen dhe do ju kontaktojmë për t’ju sugjeruar dhe rënë dakord në një zgjidhje të përshtatshme.

Kjo procedurë aplikohet për aktivitetet e shkuara dhe aktuale të projektit.

Raportimi i një Ankese

Mund të na raportoni një Ankesë nëpërmjet:

  • Vizitës në Zyrat e Informimit të Publikut
  • Plotësimin e Formularit të Ankesës në prani të Specialistëve të autorizuar nga Statkraft
  • Kontaktoni Statkraft personalisht ose me telefon dhe planifikoni regjistrimin e Ankesës me Specialistët e autorizuar nga Statkraft
  • Dërgoni një email në adresën: grievance.albania@statkraft.com

Ne do ju kontaktojmë për t’ju dhënë një përgjigje.

Për më shumë informacione: