Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Publikime

Në këtë faqe mund të gjeni dokumente planifikimi, raporte, publikime, apo materiale informuese.

Raporte vjetore

 

Devoll Hydropower Sh.A. - Raporti Vjetor 2022

DHP thekson komunikimin transparent me të gjithë palët e interesuara. Informacioni që shoqëria i ofron aksionarit të saj dhe palëve të tjera të interesuara duhet të sigurojë detaje të mjaftueshme për të lejuar një vlerësim të vlerave themelore të shoqërisë dhe ekspozimit ndaj rrezikut. Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë dhe i Drejtimit të Brendshëm është përgatitur gjithashtu në përputhje me nenet nr. 17 dhe nr. 19 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018, datë 10.05.2018.


 

Devoll Hydropower Sh.A. - Raporti Vjetor 2021

DHP thekson komunikimin transparent me të gjithë palët e interesuara. Informacioni që shoqëria i ofron aksionarit të saj dhe palëve të tjera të interesuara duhet të sigurojë detaje të mjaftueshme për të lejuar një vlerësim të vlerave themelore të shoqërisë dhe ekspozimit ndaj rrezikut. Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë dhe i Drejtimit të Brendshëm është përgatitur gjithashtu në përputhje me nenet nr. 17 dhe nr. 19 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018, datë 10.05.2018.

 

Devoll Hydropower Sh.A. - Raporti Vjetor 2020

DHP thekson komunikimin transparent me të gjithë palët e interesuara. Informacioni që shoqëria i ofron aksionarit të saj dhe palëve të tjera të interesuara duhet të sigurojë detaje të mjaftueshme për të lejuar një vlerësim të vlerave themelore të shoqërisë dhe ekspozimit ndaj rrezikut. Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë dhe i Drejtimit të Brendshëm është përgatitur gjithashtu në përputhje me nenet nr. 17 dhe nr. 19 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018, datë 10.05.2018.

 

Devoll Hydropower Sh.A. - Raporti Vjetor 2019

DHP thekson komunikimin transparent me të gjithë palët e interesuara. Informacioni që shoqëria i ofron aksionarit të saj dhe palëve të tjera të interesuara duhet të sigurojë detaje të mjaftueshme për të lejuar një vlerësim të vlerave themelore të shoqërisë dhe ekspozimit ndaj rrezikut. Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë dhe i Drejtimit të Brendshëm është përgatitur gjithashtu në përputhje me nenet nr. 17 dhe nr. 19 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018, datë 10.05.2018.

 

Dokumente Sigurie

Përmbledhje e Planit të brendshëm për Emergjencat Civile në Hidrocentralet e Banjës dhe Moglicës

Jeta, shëndeti dhe mjedisi janë pritoritetet kryesore të Statkraft në rast situate emergjence. Ne e menaxhojmë riskun që lidhet me aktivitetet tona dhe jemi të përgatitur për të trajtuar emergjenca.

 

Dokumente planifikimi

Tetor 2013: Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS)

Devoll Hydropower ka zhvilluar Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social me qëllim identifikimin e përshtatshëm të ndikimeve të Projektit Hidroenergjetik të Devollit, dhe përcaktimin e masave zbutëse apo kompensuese për ndikimet e pashmangshme.

Gusht 2011 - Raporti i VNMS-së (Përmbledhje Ekzekutive)  

Devoll Hydropower ka angazhuar konsulentë të pavarur për realizimin e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) për Projektin Hidroenergjetik të Devollit. Ky vlerësim është realizuar bazuar në lejgislacionin shqiptar and dhe standardet ndërkombëtare.


Materiale informuese

Mekanizmi i Shqyrtimit të Ankesave

Fletëpalosje informuese rreth Mekanizmit të Shqyrtimit të Ankesave për Projektin Hidroenergjetik të Devollit.