Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Publikime

Në këtë faqe mund të gjeni dokumente planifikimi, raporte, publikime, apo materiale informuese.

Raporte vjetore

Devoll Hydropower Sh.A. - Raporti Vjetor 2019

DHP thekson komunikimin transparent me të gjithë palët e interesuara. Informacioni që shoqëria i ofron aksionarit të saj dhe palëve të tjera të interesuara duhet të sigurojë detaje të mjaftueshme për të lejuar një vlerësim të vlerave themelore të shoqërisë dhe ekspozimit ndaj rrezikut. Raporti i Ecurisë së Veprimtarisë dhe i Drejtimit të Brendshëm është përgatitur gjithashtu në përputhje me nenet nr. 17 dhe nr. 19 të Ligjit për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare nr. 25/2018, datë 10.05.2018.

 

Dokumente planifikimi

Tetor 2013: Plani i Menaxhimit Mjedisor dhe Social (PMMS)

Devoll Hydropower ka zhvilluar Planin e Menaxhimit Mjedisor dhe Social me qëllim identifikimin e përshtatshëm të ndikimeve të Projektit Hidroenergjetik të Devollit, dhe përcaktimin e masave zbutëse apo kompensuese për ndikimet e pashmangshme.

Gusht 2011 - Raporti i VNMS-së (Përmbledhje Ekzekutive)  

Devoll Hydropower ka angazhuar konsulentë të pavarur për realizimin e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) për Projektin Hidroenergjetik të Devollit. Ky vlerësim është realizuar bazuar në lejgislacionin shqiptar and dhe standardet ndërkombëtare.


Materiale informuese

Mekanizmi i Shqyrtimit të Ankesave

Fletëpalosje informuese rreth Mekanizmit të Shqyrtimit të Ankesave për Projektin Hidroenergjetik të Devollit.