Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

HEC Banjë

HEC Banja është HEC-i i parë që hyri në operim në kuadër të Projektit Hidroenergjetik të Devollit.

HEC Banja është zhvilluar në zonën e Qarkut të Elbasanit, në bashkitë Cërrik, Elbasan dhe Gramsh. Projekti trupëzoi ish strukturat e papërfunduara të projektit të hershëm të Banjës. Diga e re argjinature me bërthamë argjile të papërshkueshme është rreth 80 metra e lartë.

Përpara fillimit të ndërtimit, në periudhën 2009-2013, janë realizuar investigime, vrojtime dhe vlerësime intensive të aspekteve teknike, mjedisore dhe sociale.

Aktivitetet e ndërtimit janë zbatuar në periudhën 2013-2016 dhe punimet janë realizuar nga kontraktorë të specializuar ndërkombëtarë dhe kombëtarë.

HEC Banja ka filluar operimet tregtare në vjeshtën e vitit 2016. Ajo shfrytëzon një lartësinë ndërmjet 175 dhe 95 metra mbi nivelin e detit.

Rezervuari, në nivelin më të lartë të rregulluar prej 175 metra mbi nivelin e detit ka një sipërfaqe prej rreth 14 km². Rezervuari shtrihet nga diga deri pranë qytetit të Gramshit. Vellimi i përgjithshëm i rezervuarit është rreth 400 milion m³. 

Centrali përbëhet nga 2 njësi të mëdha turbinash Francis dhe një njësi e vogël turbine Francis me një kapacitet total të instaluar prej rreth 72 MW. Prodhimi mesatar vjetor i energjisë është rreth 255 GWh.

HEC Banja lidhet me rrjetin kombëtar të energjisë elektrike nëpërmjet një Linje Transmisioni 110 kV prej rreth 12 Km që lidh stacionin e HEC Banjë me Nën-Stacionin e Cerrikut.Faqe të ngjashme