Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Infrastruktura Zëvendësuese

Statkraft në Shqipëri ka ndërtuar ose përmirësuar 100 Km rrugë në Luginën e Lumit Devoll, në kuadër të Projektit Hidroenergjetik të Devollit

Zëvëndësimi i Rrugëve Nacionale

Për shkak të pamundësisë së Qeverisë së Shqipërisë për të vendosur disa komponente kyç të infrastrukturës në përputhje me përfundimin/progresin e projektit, në vitin 2015, Statkraft mori përsipër disa prej përgjegjësive për ndërtimin e Infrastrukturës Zëvendësuese të prekur nga zbatimi i Projektit Hidroenergjetik të Devollit, me kostot e Qeverisë së Shqipërisë nëpërmjet një skeme rimbursimi.  Kjo përfshinte zëvëndësimin e dy segmenteve të rrugëve nacionale. "Rruga Banja - Gramsh dhe Ura e Trashovicës", 15.5 Km e gjatë në zonën e HEC Banjë dhe "Rruga Zëvendësuese M03, bregu verior i rezervuarit të Moglicës", rreth 15 Km e gjatë në zonën e HEC Moglicë.

 

Përmirësimi i rrugëve ekzistuese

Statkraft ka investuar nga burimet e veta një shumë të konsiderueshme financiare dhe përpjekje njerëzore për përmirësimin e rrugëve ekzistuese në Luginën e Lumit Devoll, me fokus kryesor kundrejt përmirësimit të rrugës ekzistuese nga Gramshi në digën e Moglicës e cila është rreth 40 Km e gjatë.  Është realizuar gjithashtu mirëmbajtje e rregullt prej përfundimit të saj në vitet 2013/14 për të siguruar një transport të sigurt në këtë segment gjatë fazës së zbatimit të projektit.

 

Rrugët e Mbështetjes Sociale

Përveç zëvendësimit dhe përmirësimit të rrugëve nacionale, Statkraft ka investuar me burimet e veta në ndërtimin e disa segmenteve rrugore për krijimin e aksesit të përhershëm rrugor në fshatrat e ndodhur në bregun jugor / krahun e majtë të rezervuarëve të Banjës dhe të Moglicës.

Segmentet kryesore rrugore të ndërtuar në kuadër të Programit Social janë "Rruga në Bregun Jugor të HEC Banjë", 11.5 Km e gjatë, që lidh fshatrat përgjatë bregut jugor të rezervuarit të Banjës me qytetin e Gramshit, "Segmentet rrugorë 2A dhe 2B në bregun jugor të rezervuarit të Moglicës", 12 Km të gjatë bashkërisht, që lidhin fshatrat përgjatë bregut jugor të rezervuarit të Moglicës me rrugën nacionale Gramsh-Maliq.

Këto janë zbatuar në kuadër të programit të mbështetjes Sociale në mbështetje të komuniteteve të prekura nga projekti me koston e mbuluar nga Statkraft.


Zëvendësim i infrastrukturës tjetër

Për shkak të zbatimit të projektit është ndikuar infrastrukturë ekzistuese, e cila është zëvëndësuar me kushte të përmirësuara

Procesi i infrastrukturës zëvendësuese është zbatuar në bashkëpunim të ngushtë me Qeverinë e Shqipërisë.

Ky proces ka përfshirë zëvendësimin e linjave të transmetimit, ujësjellësave, shkollë, etj.. Infrastruktura zëvendësuese është krijuar para ndikimit të infrastrukturës ekzistuese dhe është me cilësi shumë më të mirë se infrastruktura e mëparshme që ekzistonte para zbatimit të projektit.

Aktivitetet për infrastrukturën zëvendësuese janë integruar edhe me programin e Zhvillimit Social për të përmirësuar infrastrukturën e re që t'i shërbente më mirë komuniteteve lokale me reduktimin e kostove të operimeve dhe mirëmbajtjes duke ofruar një cilësi shërbimesh më të lartë.