Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Njoftim: Dëgjesa Publike rreth Draft Raportit të Vlerësimit të Ndikimeve Mjedisore dhe Sociale (VNMS) të Projektit Hidroenergjetik të Devollit

25 gush, 2011

Projekti Hidroenergjetik i Devollit përfshin planifikimin dhe ndërtimin e tre hidrocentraleve përgjatë Luginës së Lumit Devoll dhe linjat e nevojshme të transmisionit për lidhjen e HEC-eve me rrjetin kombëtar të energjisë:

 1. HEC-i  Banjë, vendndodhja afërsisht 40 km në jug të Tiranës, Rrethi Elbasanit.
 2. HEC-i Kokël, vendndodhja afërsisht 30 km mbi Digën e Banjës, Rrethi Gramsh.
 3. HEC-i Moglicë, vendndodhja afërsisht 5 km mbi  HEC Kokël dhe Digën Moglicë, të vendosura afërsisht 11 km në pjesën e sipërme të HEC Moglicë, në Rrethin e Korçës.

Kapaciteti i instaluar i tre HEC-eve  është planifikuar të jetë rreth 280 MW.

Bazuar në legjislacionin shqiptar, ligji Nr. 8990, dt. 23.01.2003, i ndryshuar, si dhe Standartet Ndërkombëtare, është e detyrueshme kryerja e një Vlerësimi të Ndikimit Mjedisor dhe Social për projektet e mëdha në infrastrukturë.

Dëgjesat Publike për Draft-Raportin e Vlerësimit për Ndikimet Mjedisore dhe Sociale (VNMS) për Projektin Hidroenergjetik të Devollit  janë planifikuar të mbahen në periudhën 12-15 Shtator 2011.

Degjesat Publike do të mbahen si më poshtë:

Data:   12 Shator 2011

Ora:    11:00

Vendi:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”

Adresa:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”, Gramsh

 

Data:   13 Shtator 2011

Ora:    11:00

Vendi:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”

Adresa:  Pallati i Kulturës “Thoma Prifti”, Gramsh

 

Data:   15 Shator 2011

Ora:    11:00

Vendi:  Moglicë

Adresa:  Fshati Moglicë, Komuna Moglicë, Korçë

Përmbledhja Ekzekutive e Draft Raportit të VNMS, është përgatitur nga konsulentë te pavarur dhe është bërë publike prej datës 12 Gusht, 2011.

Raporti Final i VNMS, do të vendosë një platformë për konsultime dhe për të zhvilluar më tej, marrjen a masave zbutëse të ndikimit të këtij projekti.

Nëse ende nuk keni një kopje të Përmbledhjes Ekzekutive të Draft-Raportit të VNMS-së ose të materialeve të tjera të publikuara, ju mund të gjeni një kopje pranë adresave të mëposhtme:

 • Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
 • Këshilli i Qarkut Elbasan, Korçë, Berat dhe Fier.
 • Agjencitë Rajonale Mjedisore në Elbasan, Korçë, Berat dhe Fier
 • Zyrat  e  Komunave ne zonën e projektit
 • Kryeplaku i fshatit ne zonat e projektit
 • Qendra e DHP-së për Informimin e Publikut, Gramsh
 • Zyrat e DHP-së:
  • Tiranë
  • Gramsh
 • Faqja e internetit e DHP-së: www.devollhydropower.al 
 • Faqja e internetit e METE-s: www.mete.gov.al

Adresa dhe kontaktet e DHP-së:

Devoll Hydropower Sh.A.

ABA Business Centre Zyra Nr.. 1204

Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë

Tel: +355 (0) 4 450 1 450

E-mail: info@devollhydropower.al 

Web: www.devollhydropower.al

 

Draft-Raporti i VNMS-së dhe informacioni i paraqitur në Debatin Publik është përgatitur nga kompania konsulente e pavarur Norconsult.

Adresa dhe kontaktet:

Norconsult AS

Vestfjordgaten 4

1338 Sandvika

Norvegji

Web: www.norconsult.com