Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Devoll Hydropower Sh.A. është shoqëria e parë në Shqipëri që publikon mesazhet urgjente të tregut lidhur me asetet e saj në platformën EEX, në kuadër të REMIT

27 dhj, 2023

Devoll Hydropower Sh.A. (DHP) është anëtari i parë nga Shqipëria i platformës European Energy Exchange AG Transparency Platform. DHP ka përmbushur kërkesat për publikim sipas Rregullores për Integritetin dhe Transparencën e Tregut me Shumicë të Energjisë të BE (EU Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency (REMIT)) duke raportuar kapacitetet tona dhe padisponueshmërinë në këtë platformë në kohë reale.

Statkraft promovon tregje të ndershëm dhe transparente:

  • Ne sillemi në mënyrë të përgjegjshme dhe profesionale.
  • Ne i përmbahemi të gjitha rregulloreve dhe ligjeve të aplikueshme kurdo që tregtojmë. 
  • Ne përpiqemi të kemi menaxhim optimal risku, sjellje transparente në treg dhe integritet në të gjitha shkëmbimet tona tregtare.

Statkraft e mirëpret Rregulloren e BE për Integritetin dhe Transparencën e Tregut me Shumicë të Energjisë (REMIT) e cila promovon integritetin në treg dhe kërkon publikimin e informacionit të brendshëm për të gjithë anëtarët e tregut njëkohësisht dhe në një mënyrë efektive dhe në kohë.

Në Shqipëri, REMIT aplikohet bazuar në Vendimin nr. 126, datë 17.05.2021 të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë “Mbi Miratimin e Rregullores për Integritetin dhe Transparencën e Tregut me Shumicë të Energjisë (REMIT)”.

Mesazhet Urgjente të Tregut (Urgent Market Messages - UMM) të DHP-së janë të aksesueshëm në adresën e mëposhtme:

https://www.eex-transparency.com/power/albania/production/availability

 

Rreth Devoll Hydropower Sh.A.:

Devoll Hydropower Sh.A. (DHP) është një shoqëri e regjistruar në Shqipëri, pjesë e Grupit Norvegjez Statkraft. Në përputhje me një Marrëveshje Koncesioni me Qeverinë Shqiptare, Ligji Nr. 10083, datë 23.02.2009, i ndryshuar, DHP është përgjegjëse për ndërtimin dhe operimin e Projektit Hidroenergjetik të Devollit përgjatë lumit Devoll, në Shqipërinë Juglindore.